Chaberton
Chaberton
Punta Roma
Punta Roma
Monviso
Monviso
Cresta delle Bosses
Cresta delle Bosses
Rocca dei Campanili
Rocca dei Campanili
Monte Bianco
Monte Bianco
Grande Casse
Grande Casse
Colle delle Cadreghe
Colle delle Cadreghe
Pic d'Asti
Pic d'Asti
Monviso
Monviso
Verso l'Uja di Ciamarella
Verso l'Uja di Ciamarella
Verso l'Uja di Ciamarella
Verso l'Uja di Ciamarella
Punta Parrot
Punta Parrot
Punta Parrot
Punta Parrot
Viso Mozzo
Viso Mozzo
Pic d'Asti
Pic d'Asti
Rifugio Quintino Sella
Rifugio Quintino Sella
Viso Mozzo
Viso Mozzo
Chaberton
Chaberton
Chaberton
Chaberton
Gran Paradiso
Gran Paradiso
Jorasses e Dente del Gigante
Jorasses e Dente del Gigante
Vosolotto
Vosolotto
Back to Top