Pilone colle della Roussa
Pilone colle della Roussa
Punta Sarasina
Punta Sarasina
Salendo al Monte Ferra
Salendo al Monte Ferra
Monviso
Monviso
Verso il Pizzo d'Ormea
Verso il Pizzo d'Ormea
Pizzo d'Ormea - Canalino Nordest
Pizzo d'Ormea - Canalino Nordest
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Viso Mozzo - Canale dei Campanili
Punta Tzan
Punta Tzan
Verso la Becca di Luseney
Verso la Becca di Luseney
Verso il bivacco Bonelli
Verso il bivacco Bonelli
Oronaye dal bivacco Bonelli
Oronaye dal bivacco Bonelli
Oronaye - canalone Nord
Oronaye - canalone Nord
Oronaye - canalone Nord
Oronaye - canalone Nord
Oronaye - canalone Nord
Oronaye - canalone Nord
Monviso
Monviso
Tour Monti Bellino, Albrage, Freide
Tour Monti Bellino, Albrage, Freide
Breithorn
Breithorn
Breithorn - via Kaspar Mooser
Breithorn - via Kaspar Mooser
Castore
Castore
Breithorn
Breithorn
Breithorn
Breithorn
Aiguille des Glaciers
Aiguille des Glaciers
Rifugio Gonella
Rifugio Gonella
Cresta delle Bosses
Cresta delle Bosses
Cresta delle Bosses
Cresta delle Bosses
Mont Maudit
Mont Maudit
Monte Bianco - via normale Italiana
Monte Bianco - via normale Italiana
Monte Bianco - via normale Italiana
Monte Bianco - via normale Italiana
Monte Bianco - via normale Italiana
Monte Bianco - via normale Italiana
Aiguille de Bionassay
Aiguille de Bionassay
Monte Bianco - via normale Italiana
Monte Bianco - via normale Italiana
Monte Bianco - via normale Italiana
Monte Bianco - via normale Italiana
Verso il Monte Banchetta
Verso il Monte Banchetta
Dente Orientale di Cumiana
Dente Orientale di Cumiana
Monviso
Monviso
Monviso
Monviso
Monviso
Monviso
Monte Bocciarda
Monte Bocciarda
Back to Top